Cục QLTT Bạc Liêu công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019.

Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.

Căn cứ Thông báo số 89/TB-TCQLTT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019.

Ngày 31/12/2020 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 Liêu về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Tải Quyết định tại đây./.

Nguyễn Thị Thùy Oanh
TP. TCHC, Cục QLTT Bạc Liêu